VI TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA oraz IV POLSKO-NIEMIECKIE FORUM REGIONALNE

„Rozwój na peryferiach?”

Gorzów Wielkopolski, 30 maja 2019 r.

O konferencji


Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w IV Polsko - Niemieckim Forum Regionalnym oraz VI Transgranicznej Konferencji Naukowej pod tytułem:

„ROZWÓJ NA PERYFERIACH?”

Odbędą się one 30 maja 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji będzie analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). W trakcie Forum natomiast, zostanie poddana dyskusji problematyka relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej i gospodarczej. Problematyka konferencji i Forum będzie traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz stanie się miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki. W trakcie obrad zostaną przedstawione wystąpienia przedstawicieli nauko i praktyki, dotyczące problemów europejskich i ich regionalnych czy lokalnych konsekwencji.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych. Planowany jest udział przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z Polski oraz gości z Niemiec i Ukrainy. Dodatkowym atutem wydarzenia jest to, że odbędzie się ono na terenie pogranicza polsko-niemieckiego. Jest to szczególny obszar bezpośredniego oddziaływania zachodzących zmian. Daje to możliwość zderzenia perspektywy centrum z perspektywa peryferii w zakresie analizowanych zagadnień.

Obszary tematyczne:

1. Przyszłość procesu integracji europejskiej?
2. Relacje polsko-niemieckie a kryzys(y) w Europie.
3. Rozwój na peryferiach – determinanty zmian.
4. Pogranicze polsko-niemieckie w procesie zmian.
5. Wyzwania i zagrożenia dla procesu integracji europejskiej.
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń.
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Wybory do parlamentu Europejskiego 2019 – czy zmiana w Unii Europejskiej?

Organizatorami są: Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Serdecznie zapraszam.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Marcinkowski

Patronat medialny:


Gorzów24.pl

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Organizatorzy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partnerzy konferencji:


Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja Konrada Adenauera

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Pro Europa Viadrina

Euroregion Pro Europa Viadrina

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Patronat honorowy:


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Organizatorzy:


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partnerzy konferencji:


Fundacja Konrada Adenauera

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Euroregion Pro Europa Viadrina

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Patronat medialny:


Gorzów24.pl

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM Poznań)
prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT Warszawa)
prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Berlin)
prof. dr hab. Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża )
prof. dr hab. Alicja Młynarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący)
dr Albin Skwarek (sekretarz)
dr Juliusz Sikorski
dr Łukasz Budzyński
dr Anna Chabasińska
dr Halina Uchto
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

 

RNP - program konferencji

 

 

Dane organizatora:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Ekonomiczny
Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce konferencji:

Aula im. prof. Stanisława Kirkora
Akademia im. Jakbuba z Paradyża
w Gorzowie Wlkp.
Chopina 52 bud. 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Copyright Ⓒ 2018 :: WE Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim